BesspolModyfikowane Granulaty Termoplastycznych TWORZYW SZTUCZNYCH

Język:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Szczegóły dotyczące przetwarzania znajdują się poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Besspol Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Osielsku przy ul. Sokolej 10 (KRS: 0000103897), tel. 52 3813 231, e-mail: biuro@besspol.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania:

–      zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
–      dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
–      archiwizowanie umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
–      prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
–      prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:

Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nazwa, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail.

IV. Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym powierzymy Państwa dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (biura rachunkowe, przedsiębiorstwa przewozowe i informatyczne, kancelarie prawne).

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych:

–      6 lat – dotyczy danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych;
–      do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – dotyczy danych uzyskanych w związku z zawarciem umowy;
–      w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
–      w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

VII. Państwa prawa:

–      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii;
–      prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
–      prawo do usunięcia danych, jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy dane przetwarzali;
–      ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie;
–      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Sprzeciw „marketingowy”. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z powyższego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych.
–      prawo przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały nam dostarczone na podstawie  Państwa zgody, oraz prawo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
–      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem;
–      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy i rozliczenia prowadzonej działalności gospodarczej. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Branding | Design: Inspect™ Brand & Web Design